Kalite Politikam?±z

  • Toplam kalite y??netimi felsefesini benimsemek, ??irket k??lt??r??n?? bu felsefeye g??re olu??turmak
  • M????terilerimize m??kemmel hizmetler sunmak ??zere yapt?±???±m?±z her i??i, s??re?§lerimizi ve kendimizi geli??tirmek i?§in s??rekli ????renmek
  • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip i??imizi her Replica Fendi Handbags a??amada do??ru yaparak s??rekli iyile??meyi ve geli??meyi esas almak.
  • M????teri ihtiya?§lar?±n?± en iyi ??ekilde anlamak ve kar???±lamak, kalite, fiyat, hizmet a?§?±s?±ndan m????terilerimizin eksiksiz memnuniyetini sa??lamak ve m????terilerimizin itibar?±na lay?±k olmak
  • Kanunlara ve yasal d??zenlemelere titizlikle uyarak kaliteli hizmet anlay?±???±n?± daima ??n planda tutmak.
  • ??al?±??anlar?±n kurulu?? i?§indeki rollerini anlamalar?±nda yard?±mc?± olmak, i??lerinin amac?± ve ??nemini daha fazla hissetmelerini sa??lamak, ili??kili gruplar?±n aradaki ili??kiyi daha burberry replica handbags iyi anlayabilmelerini dolay?±s?±yla b??t??nsel bir ?§al?±??ma ortam?± yarat?±lmas?±n?± sa??lamak.
  • G??venilirlik ve kalite a?§?±s?±ndan sekt??r??n ??nde gelen kurulu??lar?±ndan olmak
  • Ba??ar?±ya ula??man?±n, rekabet g??c??m??z?? art?±ran etkin ve Replica Celine Bags verimli ?§al?±??ma ??ekli oldu??u bilincini t??m ?§al?±??anlar?±m?±za kalite politikam?±z ve hedeflerimiz ile a???±lamak.